IDVE

Περίληψη της πρότασης που υποβλήθηκε στο
«Πρόγραμμα για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση"
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Τίτλος Πρότασης:

Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαδικτύου: Εργαλεία Ανοιχτού Λογισμικού και Επιχειρηματικά Μοντέλα

Επιστ. Υπεύθυνος:

Φώτης Κόκκορας, Καθηγητής Εφαρμ., Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Υποβλήθηκε σε:

«Πρόγραμμα για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τρέχουσα Κατάσταση:

Η πρόταση αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου και προκρίθηκε (7η σε σύνολο 14ων προτάσεων από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ πανελλαδικώς) για το επόμενο στάδιο (έγκριση χρηματοδότησης). 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 διδακτικές ενότητες που περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από έξι (6) μαθήματα, 25ωρών το καθένα, τα οποία θα διδάσκονται σε δύο κύκλους καθ'έτος. Άρα συνολικά το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 150 ώρες ανά κύκλο. Θα γίνονται 12 δίωρες διαλέξεις ανά μάθημα (24 ώρες διδασκαλίας) και μία (1) ώρα εξέτασης με ερωτήματα κυρίως κλειστού τύπου.

      Συνοπτικά, τα μαθήματα είναι τα εξής:

1.    Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Application Development).

Ενδεικτικό Αντικείμενο: ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου σε πλατφόρμα XAMP (Apache, MySQL και PHP/Python/Perl).

2.    Ανάπτυξη Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές (Mobile Computing).

Ενδεικτικό Αντικείμενο: ανάπτυξη εφαρμογών για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, με χρήση της Java και του Android SDK.

3.    Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Εφαρμογών Διαδικτύου Μεγάλης Κλίμακας με βάση Συστατικά Λογισμικού (Enterprise, Component-based Applications).

Ενδεικτικό Αντικείμενο: ανάπτυξη εφαρμογών σε Java Enterprise Edition 5 με την χρήση του Glassfish Application Server.

4.    Ανάπτυξη Εφαρμογών με Μορφή Αλληλεπιδρουσών Υπηρεσιών (Service Oriented Architecture) σε Ετερογενή Περιβάλλοντα.

Ενδεικτικό Αντικείμενο: ανάπτυξη υπηρεσιών προς υπολογιστικές συσκευές κάθε είδους με χρήση ανοιχτών πρωτοκόλλων όπως SOAP, WSDL, κλπ.

5.    Στοχευμένη Διαδικτυακή Προώθηση Προϊόντων (Targeted online Advertising).

Ενδεικτική Θεματολογία: συστήματα συστάσεων αγορών (recommender systems) βασισμένα σε εξόρυξη δεδομένων (data mining), on-line διαφημιστικές καμπάνιες και σχετικά εργαλεία, SEO βελτιστοποίηση διαδικτυακών τόπων, επιχειρηματική αξιοποίηση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

6.    Υπολογιστικά Σύννεφα (Cloud Computing).

Ενδεικτική Θεματολογία: αναδυόμενα πρότυπα για Cloud Computing (π.χ. πρότυπα του Distributed Management Task Force (DMTF) για την αρχιτεκτονική του Cloud) και εργαλεία ανοιχτού λογισμικού για Cloud Computing (π.χ. με χρήση του Google App Engine).

Οργανωτική Δομή Μαθημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του προγράμματος και επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του οφέλους των συμμετεχόντων στους κύκλους σπουδών, κάθε μάθημα θα έχει τρία μέρη:

1)    Τεχνικό Μέρος: Εδώ θα αναπτυχθεί το τεχνικό μέρος του μαθήματος (γλώσσες προγραμματισμού, εργαλεία, κτλ). Σε ότι αφορά στα εργαλεία, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού (Open Source Software).

2)    Μέρος Εξασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance): Εδώ συζητούνται ξανά οι ίδιες τεχνολογίες αλλά αυτή τη φορά με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά (απόδοση, κλιμάκωση, ασφάλεια, διαθεσιμότητα, κλπ.) και εισάγονται έννοιες εξασφάλισης ποιότητας (αρχιτεκτονικά πρότυπα, κλπ.) και μέθοδοι ελέγχου (testing).

3)    Μέρος Επιχειρηματικών Μοντέλων (Business Models): Εδώ συζητούνται επιχειρηματικές δυνατότητες και επιχειρηματικά μοντέλα των τεχνολογιών που παρουσιάστηκαν. Επίσης παρουσιάζονται περιπτώσεις επιτυχούς εφαρμογής των ανωτέρω τεχνολογιών (case studies) κατά προτίμηση από προσκεκλημένους ομιλητές από τον χώρο των επιχειρήσεων.

 

             Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που ως επί το πλείστον δραστηριοποιούνται στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό επιβάλει την παροχή πρακτικών λύσεων που εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα, χαμηλό κόστος, υψηλή ποιότητα και διάρκεια. Η χρήση ανοιχτού λογισμικού και η έμφαση στην ποιότητα και τα επιχειρηματικά μοντέλα κάνουν το πρόγραμμα ενδιαφέρον, χρήσιμο και με σημαντική βαρύτητα (impact).

 

 

 

Φώτης Κόκκορας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρότασης